ALAPSZABÁLY

 

Az egyesület alapító tagjai 1989.évben elhatározták jelen Egyesület létrehozását, amely alapján a Pécsi Törvényszék 60053/1989. szám alatt tartja nyilván a Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs elnevezésű civil szervezetet (továbbiakban: egyesület). Az egyesület közgyűlése 2016.02.05. napján módosította az egyesületi alapszabályt, amely – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – az alábbi:

 

I.

Az egyesület adatai

Az Egyesület neve:                 Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs

    (továbbiakban: egyesület)

Székhelye:                             Pécs, Széchenyi tér 9.

Hasznos vízfelülete:              Orfű Herman Ottó tó 28,2 ha tó

    Természetvédelmi terület

    Natura 2000 terület

    Törzskönyvi száma: 1/10/TT/71.

 

A Herman Ottó Tó fekvésének leírása; az Egyesület telephelye:

 

Orfű

0199 hrsz

42ha  2278m2

halastó

Kovácsszénája

091/1 hrsz

1ha  2841m2

halastó

Kovácsszénája

092 hrsz

 3101m2

árok

Kovácsszénája

093 hrsz

2ha  1100m2

halastó

Összesen

45ha 9.320m2

 

 

Pecsétje:   Kör alakú bélyegző, középen egy ágú horoggal

 Körfelirat: Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs

Egységes statisztikai számjele: 19944616-9133-523-02

TEÁOR szám: 93.19 egyéb sporttevékenység

 

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

 

1.             Az egyesület célja:

-   Sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogás, a horgász sport népszerűsítése.

-           Kedvező horgászlehetőség biztosítása tagjai, de nem tagjai számára is.

-      A természet védelmére és szeretetére való nevelés, a szabadidősport feltételeinek biztosítása.

-                 Tagjai érdekképviseletének és érdekvédelmének biztosítása.

 

2.        Az egyesület tevékenysége:

- biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal kapcsolatos érvényes jogszabályokat és rendelkezéseket;

- biztosítja, hogy a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, az Országos Horgászrend szabályait, a Közgyűlés és az elnökség határozatait a tagok megismerjék és betartsák;

- olyan halgazdálkodást folytat, amely biztosítja a halfogás lehetőségét, a halállomány védelmét;

- rendszeres ellenőrzést biztosít az egyesületi célok megvalósítása érdekében;

- korrekt és rendszeres kapcsolatot létesít mindazokkal az intézményekkel, melyek a vízterület, illetőleg az egyesület érdekkörébe tartoznak;

 

Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki:

[Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont]

 

 

 

Közhasznú tevékenység

 

 

Közfeladat

 

Jogszabályhely

1.

Tagjait a szükséges mértékben és alkalommal bevonja a tó és környékének tisztán- és rendben tartásába;

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

Magyarország helyi önkor-mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 11.pont

2.

Évente legalább egyszer egyesületi horgászversenyt rendezése

 

Sport, ifjúsági ügyek

Magyarország helyi önkor-mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 15.pont

 

         III.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

 

1.      Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

 

2.      Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont]

 

3.  Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]

 

4.   Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]

 

5.    Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www.hermanpecs.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.hermanpecs.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]

 

6.      Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]

 

7.      Az egyesület tagja a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének.

         Az egyesület maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és az egyéb, kifejezetten az

         egyesülethez kapcsolódó jogosultsággal.

 

IV.

Tagdíj

 

1.      Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. Az egyesület közgyűlése által megállapított tagdíjat, amelyet legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján  megfizetni.

 

         Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

 

V.

A tagság

 

 

1.      Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

1.   Az egyesület tagja lehet minden olyan nagykorú, magyar állampolgár, aki

a)      a horgászat gyakorlására vonatkozóan a jogszabályokban, az egyesület Alapszabályában foglaltaknak megfelel, a Herman Ottó Tóra vonatkozó, mindenkor érvényes horgászrendet elfogadja;

b)     a tagdíjat és – új tag esetén két évig a 100%-al felemelt áron – a tagsági jogviszonyon alapuló halasítási hozzájárulást megfizeti;

c)      amennyiben a tag csak és kizárólag tagsági jogviszonyát akarja fenntartani az egyesületben, de az adott évben a területi jegyet a Herman Ottó Tóra nem kívánja kiváltani, úgy a tagdíjat, valamint ezen felül, annak 50%-át a tárgyév március hó 31. napjáig az egyesület számára megfizeti;

d)     nem áll kizáró vagy összeférhetetlenségi ok hatálya alatt.

       Ifjúsági tagok (15. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be) valamint gyermek tagok (15. életév betöltéséig) felvételéről a (2) bekezdésben rögzítettek szerint az elnökségdönt azzal, hogy a leendő ifjúsági tag egyesületbe történő jelentkezését az ifjúsági tag törvényes képviselője előzetesen jóváhagyta. Az ifjúsági tag az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott két évre szóló 100%-kal felemelt összegű területi jegy megváltására nem köteles.

      Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet azzal, hogy a tagok személyes adatai nem nyilvánosak.

 

        Nem lehet az egyesület tagja, aki az állami horgászjegy váltásának tilalma, illetve egyesületi tagságot kizáró horgász (fegyelmi) büntetés, vagy eljárás hatálya alatt áll.

 

   Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

         Az egyesület taglétszámáról – a jelentkezők és a horgászvíz eltarthatóságának figyelembe vételével – dönt az elnökség.

 

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

 

1.      A tagsági jogviszony megszűnik:

         a./ A tag kilépésével.

         b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

 

2.      A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

3.      Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

         Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az  érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az  érintett taggal.

 

VIII.

A tagok jogai

 

1.      Az egyesület tagja jogosult:

         a./ az egyesület tevékenységében részt venni

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni, az egyesülettől állami horgászjegyet igényelni,

a horgászjegy birtokában (tagsági jogviszonyon alapuló) területi jegyet befizetni és az abban feltüntetett vízterületen horgászni,

az egyesületi rendezvényeken, előadásokon, horgászversenyeken részt venni

    c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

         d./ az egyesület irataiba betekintetni

     e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

         A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

       

 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

IX.

A tagok kötelezettségei

 

1.      Az egyesület tagja:

        

   a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b./Köteles a tagdíjat, felemelt (tagsági jogviszonyon alapuló) területi jegyet és egyéb díjakat az egyesület pénztárába befizetni

   c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni

e./a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az Országos Horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes horgászrendet megtartani.

f./a szervezeti életben részt venni, tisztségbe történt megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni.

g./a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatait az egyesület elnökségével haladéktalanul közölni.

h./évente legalább egy alkalommal közösségi munkát végezni.

 

 

X.

Az egyesület szervei

 1.     Az egyesület szervei:

a)      Közgyűlés

b)     Elnökség

c)      Felügyelő Bizottság

d)        Fegyelmi Bizottság

A Közgyűlés

 

2.      A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

 

3.      A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;

f) közhasznúsági melléklet elfogadása;

g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

 

4.       A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]

 

5.       A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). [Ectv. 37. § (2) a) pont]

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

 

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

 

          A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

     Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

 

6.      Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

7.      A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

8.       A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

 

9.       A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). [Ectv. 37. § (3) a) pont]

 

10.     A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b)    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e)    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f)     aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b./bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]

 

11.     A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.[Ectv. 37. § (2) d) pont] Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

12.     A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont]

 

Elnökség

 

13.    Az elnökség az egyesület 7 elnökségi tagból álló (elnök, titkár, gazdasági felelős és négy tag) ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

14.    Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. Az elnökség elnökét maga választja tagjai sorából.

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a./ a megbízás időtartamának lejártával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

15.    Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki  közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

a./    amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b./   amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c./    amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d./   amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]

 

 

16.      Az egyesület vezető tisztségviselői:

 

          Az egyesület elnöke: Gelencsér Zoltán ( anyja neve: Lencse Irén, lakóhelye:7677 Orfű, 

          Vadas u.2/1.)

        

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

          A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

 

17.    Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./ a tagság nyilvántartása;

i./   az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./   a tag felvételéről való döntés;

m./ meghatározza, hogy az elnökség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el, tagjai sorából megválasztja – szükség szerint – a képviselőit a Szövetség megyei küldöttközgyűlésébe;

n./ első fokon eljár a Fegyelmi Bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másod fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében;

o./ megállapítja a halfogó és egyéb versenyek, valamint más rendezvények időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelölt rendezőit, bíráit;

p./ kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség Intéző Bizottsága által rendezett halfogó versenyekre, illetőleg más rendezvényekre;

q./ gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterülettel;

r./ dönt minden olyan, az egyesület működését érintő kérdésben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;

s./ amennyiben a gazdálkodás likviditása érdekében szükséges – az éves közgyűlésen történő beszámolás mellett – dönt a tagdíj és a területi jegy árának évenként, max. 20%-os mértékű emeléséről;

t./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

18.    Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább negyedévenként tarja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). Az ülések előkészítéséről a titkár gondoskodik. Az elnökség üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni.

 

         Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

 

        Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]

19.  Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok közül négy tag van. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

 

         A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b)    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e)    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

          f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a./   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b./  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]

 

20.     Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A határozatokat az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni. [Ectv. 37. § (3) a) pont]

 

          Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37. § (3) b) pont]

Az egyesület elnöke, hatásköre és feladatai

1.      Az egyesület vezetője és törvényes képviselője az elnök önálló aláírási joggal.

2.      Az egyesület elnöke:

a)      felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért, vezeti az üléseket

b)     gondoskodik arról, hogy az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság a közgyűlésen beszámoljon munkájáról

c)      intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az elnökség illetve más szerv hatáskörébe

3.      Az elnököt munkájában a titkár segíti, az elnök akadályoztatása, összeférhetetlensége esetén gyakorolja az elnök képviseleti jogát.

Az egyesület titkára

Az egyesület titkára:

 

a)      előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,

b)     gondoskodik a közgyűlési és az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről,

c)      irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,

d)     szervezi az egyesület rendezvényeit,

e)      segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában,

f)       a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,

g)      az elnökség határozatairól folyamatosan (írásban) tájékoztatja a tagságot.

Az egyesület gazdasági felelőse

 1.      Az egyesület gazdasági felelőse (pénztárosa) az elnökség tagjaként:

a)      intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,

b)     elkészíti az egyesület költségvetési és zárszámadás tervezetét, melyet az elnökség elé terjeszt,

2.      A gazdasági felelős meghatározott napokon - az egyesület székhelyén- a tagság rendelkezésére áll (félfogadás).

A Felügyelő Bizottság

1.      Kötelező Felügyelő Bizottságot létrehozni, ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

2.     A Felügyelő Bizottság háromtagú, elnökét és két tagját a közgyűlés nyílt szavazással választja öt évre.

3.      A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

4.     A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását és az egyesület törvényes működését

5.    A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.

6.    Ha a bizottság ellenőrzés során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel - arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

7.      A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.

8.      A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésein.

9.      Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az aki

a)      a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szerveinek azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be)

b)     a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c)      a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, illetve

d)     az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója

 

10.       A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

                                                               A Fegyelmi Bizottság

1.       A Fegyelmi Bizottság háromtagú, elnökét és két tagját a közgyűlés nyílt szavazással választja öt évre.

2.      A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság tagjai.

3.      A Fegyelmi Bizottság eljár az egyesület elnökségének, Felügyelő Bizottságának valamint választott tisztséget be nem töltő tagjaival szemben. A Fegyelmi Bizottság tagjaival szemben első fokon az elnökség jogosult eljárni.

4.      A bizottság időszakonként tájékoztatja az elnökséget az egyesület fegyelmi helyzetéről, a felelősségre vonási gyakorlatról, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.

5.      A Fegyelmi Bizottság eljárása során az egyesület Fegyelmi Szabályzatát alkalmazza a hatályos jogszabályok figyelembevételével.

 

XI.

Záró rendelkezések

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

XII.

Az egyesület törvényességi felügyelete

Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet – a Ptk. 3:34. §. (l) bekezdés alapján az egyesületet nyilvántartó Pécsi Törvényszék látja el.

Pécs, 2016.02.05.

_________________________

Gelencsér Zoltán

         elnök

Záradék:

Az egyesület a jelen egységes okiratba foglalt alapszabályát a 2016.02.05. napján megtartott közgyűlésén a …./2016.(02.05.) számú közgyűlési határozattal elfogadta. Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A változások az alapszabály I.-XII pontjait érintik, a módosítások felkövér betűvel vannak feltüntetve.

_________________________

Gelencsér Zoltán

                                                 elnök